Årets mål – kvalitet

Vi arbetar aktivt med kvalitet på vår förskola och en del i detta är att vi varje läsår sätter upp mål som vi ska arbeta extra med. Vi väljer ut ett område i läroplanen och vi kan även sätta upp egna målområden. Vi gör en handlingsplan som vi följer och utvärderar arbetet flera gånger varje år. Vi involverar barnen och föräldrarna i arbetet och utvärderar tillsammans på slutet av våren. Detta gör vi för att visa på kvalitet och för att vår verksamhet ska utvecklas och hela tiden förbättras.

Årsmål för Bäckalyckans förskola läsåret 2019 – 2020

Mål:

 • Barnen ska få extra utmaningar inom området social och emotionell utveckling med fokus på trygghet och gemenskap.
 • Pedagogerna ska läsa, ta till sig och praktisera nya läroplanen, Lpfö. -18.

Mål från läroplanen

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
 • Arbetslaget ska stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.
 • Förskollärare ska ansvara för att varje barn får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen.

Handlingsplan

 • Kompisprojekt i början av hösten och när det behövs.
 • Alla ska veta varandras namn.
 • Arbeta aktivt med den sociala träningen i vardagen.
 • Prata om ordet förlåt, vad det betyder och hur det används. ”Jag ska göra bättre nästa gång”. T.ex. en ”förlåt-vecka” då vi pratar extra om förlåt.
 • Barnen ska få träna på att känna igen, sätta ord på och hantera olika känslor. Vi arbetar med känslor i de olika grupperna och använder oss av våra ”känslogubbar”.
 • Gemensamma aktiviteter hela förskolan, under våren.
 • Dagen ska vara begriplig för barnen, de ska veta vad som händer och vad som förväntas av dem.
 • Se och höra barnen. Vi arbetar aktivt med att skapa en relation till varje barn, för att kunna se dem. Hjälpa varandra att uppmärksamma vårt bemötande av barnen.
 • Dela barnen i mindre grupper, även två och två när det passar.
 • Hitta strategier som fungerar i rutinsituationer, t.ex. hallen.
 • Pedagogiska samtal kring trygghet och gemenskap.
 • Pedagogiska samtal kring och utifrån Lpfö. -18.
 • Litteraturseminarie i februari.
 • Använd läroplanen i dokumentationerna.
 • Synliggör arbetet med Lpfö. -18 för barnen och föräldrarna, genom t.ex. dokumentationer i hallen.
 • Titta på klipp och filmer om Lpfö. -18.
 • fortbildning om Lpfö. -18.
Total Page Visits: 110 - Today Page Visits: 5