Systematiskt kvalitetsarbete

”Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.” Lpfö. -18, s. 11

Bäckalyckans förskola ska vara en förskola med kvalitet där varje barn, förälder och pedagog känner meningsskapande i vardagen. Vi arbetar aktivt med kvaliteten på vår förskola, genom ett systemasikt kvalitetsarbete. Arbetet är uppdelat i tre nivåer huvudman, förskola och avdelning. 

Varje år planerar vi vårt systematiska kvalitetsarbete utifrån olika områden i läroplanen och vårt prioriterade mål för året. Vi har valt att dela in Läroplanen i dessa olika delar:

 • Normer och värden
 • Omsorg
 • Undervisning
 • Identitet, delaktighet och inflytande
 • Skapande, estetiska uttrycksformer och motorik
 • Språk och kommunikation
 • Social och emotionell utveckling
 • Matematik
 • Naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling
 • Digitalisering
 • Samverkan med hemmen
 • Övergångar och samverkan med skolan
 • Kvalitet (pedagoger och föräldrar får lista vad de tycker är en förskola med kvalitet)

Prioriterat mål för 2020-2021:

Miljön på Bäckalyckans förskola ska bestå av lärmiljöer som är tillgängliga, stimulerande och har potential att följa barnens utveckling och lärande.

Total Page Visits: 937 - Today Page Visits: 1